Algemene Voorwaarden Natur-elle
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Natur-elle, kantoorhoudend aan de Lange Dreef 3-b, 4101NR te Culemborg, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Natur-elle overeengekomen worden.
2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Natur-elle een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Natur-elle een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
3. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ten aanzien van consumenten en daarmee gelijk te stellen partijen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling inzake algemene voorwaarden en consumentenkoop.
4. Indien Natur-elle niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Natur-elle het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
6. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Natur-elle niet, tenzij deze schriftelijk door Natur-elle zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Natur-elle een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Natur-elle niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle door Natur-elle gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Natur-elle met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
3. Door Natur-elle al dan niet via de website verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
4. Natur-elle behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Natur-elle een opdracht (volledig ingevuld bestelformulier) via email of schriftelijk via post heeft bevestigd of nadat Natur-elle met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
2. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Natur-elle slechts voor zover zij door Natur-elle schriftelijk zijn bevestigd.
3. Natur-elle is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Artikel 4. Zichttermijn bij bestelling via website (www.naturelleshop.nl)
1. Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument en uitsluitend bij verkoop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
3. Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor goederen die door de consument reeds gebruikt of gewassen zijn of als door de afnemer of derden reparaties zijn uitgevoerd aan de goederen.
Beroep op de zichttermijn is eveneens uitgesloten in één of meer van de volgende situaties:
• Het artikel is gedurende de zichttermijn beschadigd geraakt.
• Het artikel is niet meer compleet.
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Natur-elle niet als een beschadigde verpakking beschouwd).
4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk daadwerkelijk inroepen.
5. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.
6. Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.

Artikel 5. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Natur-elle gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat Natur-elle alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Natur-elle in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Zo het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

Artikel 6. Reclames foutieve leveringen
1. Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aflevering van de goederen kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen, het in de verpakking ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
2. De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct schriftelijk aan Natur-elle te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van drie (3) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
3. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4. Indien de afnemer de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de afnemer geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
5. Indien en voor zover de reclame door Natur-elle gegrond wordt bevonden zal Natur-elle, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6. Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Natur-elle.
7. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Natur-elle.

Artikel 7. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling voor levering van de goederen te geschieden en wel binnen 14 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst. Pas wanneer het overeengekomen geldbedrag op de door Natur-elle aangewezen bankrekening is gestort, zal Natur- elle overgaan tot de levering van de goederen.
2. Door niet aan de betalingverplichting te voldoen, zegt de afnemer in geen geval de gesloten overeenkomst op. Zie artikel 3 voor voorwaarden met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
4. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
5. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Natur-elle, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag twaalf (12) % rente op jaarbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Natur-elle verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 250,-.
6. Indien de afnemer door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 10,- ingeval van een aanmaning en € 20,- ingeval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Natur-elle tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Natur-elle, te bezwaren en/ of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Natur-elle heeft voldaan.
3. Ingeval Natur-elle de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Natur-elle op schadevergoeding onverlet.
4. Het merkrecht Natur-elle en het recht op de modellen van Natur-elle zijn in het bezit van de onderneming Natur-elle. Het is niet toegestaan het merk Natur-elle zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken voor commerciële of privé doeleinden.

Artikel 9. Levertijd
1. Alle door Natur-elle genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Natur-elle bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Natur-elle schriftelijk in
gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Natur-elle opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende
verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. Indien Natur-elle door omstandigheden (in het bijzonder uit voorraad raken van bestelde goederen) niet in staat is de bestelde goederen te leveren, behoudt Natur-elle zich het recht voor om (al dan niet geaccepteerde) orders zonder nadere opgave van redenen te annuleren. Dit geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of compensatie anderszins.
4. Annulering van orders door afnemer is niet mogelijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 (zichttermijn) ten aanzien van consumenten.

Artikel 10. Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Natur-elle. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
2. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Natur- elle de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Natur-elle gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
3. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Transport
1. Natur-elle bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van de afnemer. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
2. De kosten voor transport zoals gepubliceerd op de website van Natur-elle zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Natur-elle door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Natur-elle gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Natur-elle op betaling door de afnemer voor reeds door Natur-elle verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Natur- elle alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Natur-elle tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Natur-elle haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie
1. Natur-elle staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de eigenschappen die voor normaal gebruik aan het product mogen worden gesteld. De garantie houdt uitsluitend in dat Natur- elle naar beste vermogen fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Natur-elle. Gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking hiervan schriftelijk bij Natur-elle te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. De garantieregeling doet niets af aan de rechten van een Consument op grond van de wet.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of indien de goederen door anderen dan Natur-elle zijn gewijzigd.
3. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Natur-elle vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twee maanden vanaf het tijdstip van levering.
4. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Natur-elle, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Natur-elle niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
5. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Natur-elle in rekening worden gebracht.
6. Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Natur-elle nader op te geven adres.
7. Indien de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de afnemer en belet dit de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Natur-elle te voldoen. Indien de betrokken goederen zich onder Natur-elle, of onder verantwoordelijkheid van Natur-elle bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De afnemer is gehouden om alle door Natur-elle noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan Natur-elle te voldoen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Natur-elle is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Natur-elle.
2. Natur-elle is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade of letsel, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Natur-elle toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Natur-elle afgesloten verzekering.
3. Voor schade of letsel van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Natur-elle geleverde goederen, is Natur-elle niet aansprakelijk.
4. De afnemer vrijwaart Natur-elle en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Natur-elle geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Natur-elle en/of door haar ingeschakelde derden.
5. Voor zover aansprakelijkheid van Natur-elle uit hoofde van dit artikel blijkt is deze onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
6. Alle informatie zoals vermeld op de websites van Natur-elle is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, derhalve aanvaardt Natur-elle geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van informatie zoals vermeld op de website van Natur-elle.

Artikel 15. Ontbinding/Beëindiging
1. De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Natur-elle goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
2. Natur-elle is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Natur-elle verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 9 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
3. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 16. Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Natur-elle, tenzij anders is overeengekomen.
3. Natur-elle is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2018 Naturelleshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.